ปฏิทินการปฏิบัติงาน/กิจกรรม
คณะมัณฑนศิลป์


download ตารางสอน
แบบฟอร์มต่างๆ


ทุนสนับสนุนการวิจัย/สร้างสรรค์


การจัดการเรียนการสอน
ที่อาจารย์ควรทราบ
 
 
 
ประกาศกำหนดวันขึ้นทะเบียนขอรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556
[18 เม.ษ. 2557]
 
ขอให้นักศึกษาที่ค้างชำระค่าลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน ปี 2556 ขอให้ชำระภายในวันที่ 17 เมษายน 2557 และส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ 02-2221-3102
[10 เม.ษ. 2557]
 
กำหนดการสัมมนาคณาจารย์ในการจัดการความรู้ด้านมัณฑนศิลป์ ประจำปี 2557
(ดาวน์โหลดเอกสารจากไฟล์) [4 เม.ษ. 2557]
อ่านข่าวทั้งหมด  
 
Counter
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 31 ถ.หน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0-2221-5874 โทรสาร 0-2225-4350
Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University, Bangkok, Thailand 10200, Tel. (662) 221-5874 Fax. (662) 225-4350