ปฏิทินการปฏิบัติงาน/กิจกรรม
คณะมัณฑนศิลป์


download ตารางสอน
แบบฟอร์มต่างๆ


ทุนสนับสนุนการวิจัย/สร้างสรรค์


การจัดการเรียนการสอน
ที่อาจารย์ควรทราบ
 
 
 
กำหนดการสำหรับผู็ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ) ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
นักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ที่ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ) ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ สำหรับผู้กู้รายเก่า และรายใหม่ โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อรักษาสิทธิ์ในการกู้ยืมเงิน หากไม่ปฏิบัติภายในวัน เวลา ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์การกู้ยืมเงินในภาคเรียนที่ ๒ [17 ธ.ค. 2557]
 
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ด่วนมากที่สุด)
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคณะวิชา ต้องทำการลงทะเบียนวิชาเรียนด้วยตนเองและชำระเงินออนไลน์ ให้นักศึกษาศึกษาคู่มือวิธีการลงทะเบียนวิชาเรียนด้วยตนเอง ดาวน์โหลดคู่มือระบบการชำระเงินออนไลน์ได้ที่นี่ [4 ธ.ค. 2557]
 
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณา ขั้นที่ 1 ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ โดยสอบรับตรง ปีการศึกษา 2558 ประเภทโควตาภูมิภาค และโควต้านักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณา ขั้นที่ 1 ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ โดยสอบรับตรง ปีการศึกษา 2558 ประเภทโควตาภูมิภาค และโควต้านักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร สามารถคลิกเข้าที่ http://www.decentrance.su.ac.th/ หรือสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่บอร์ดชั้น 1 หน้าคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ [31 ต.ค. 2557]
อ่านข่าวทั้งหมด  
 
Counter
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 31 ถ.หน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0-2221-5874 โทรสาร 0-2225-4350
Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University, Bangkok, Thailand 10200, Tel. (662) 221-5874 Fax. (662) 225-4350