ปฏิทินการปฏิบัติงาน/กิจกรรม
คณะมัณฑนศิลป์


download ตารางสอน
แบบฟอร์มต่างๆ


ทุนสนับสนุนการวิจัย/สร้างสรรค์


การจัดการเรียนการสอน
ที่อาจารย์ควรทราบ
 
 
 
กำหนดการขอผ่อนผันชำระค่าลงทะเบียนนักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ ระดับปริญญาบัณฑิต ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557
[22 ส.ค. 2557]
 
กำหนดวันสอบข้อเขียน เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ประจำปี 2557
[22 ส.ค. 2557]
 
กำหนดการประชุมผู้ปกครอง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 17 สิงหาคม 2557
[16 ส.ค. 2557]
อ่านข่าวทั้งหมด  
 
Counter
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 31 ถ.หน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0-2221-5874 โทรสาร 0-2225-4350
Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University, Bangkok, Thailand 10200, Tel. (662) 221-5874 Fax. (662) 225-4350