ปฏิทินการปฏิบัติงาน/กิจกรรม
คณะมัณฑนศิลป์


download ตารางสอน
แบบฟอร์มต่างๆ


ทุนสนับสนุนการวิจัย/สร้างสรรค์


การจัดการเรียนการสอน
ที่อาจารย์ควรทราบ
 
 
 
ปฐมนิเทศการจัดทำวิทยานิพนธ์และการจัดการเรียนการสอน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปะการออกแบบ
ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปะการออกแบบ เข้าร่วมปฐมนิเทศการจัดทำวิทยานิพนธ์และการจัดการเรียนการสอน ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 4 มิถุนายน 2558 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 308 [25 พ.ค 2558]
 
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน
[25 ก.พ. 2558]
 
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาประยุกตศิลปศึกษา
[25 ก.พ. 2558]
อ่านข่าวทั้งหมด  
 
Counter
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 31 ถ.หน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 0-2221-5874 โทรสาร 0-2225-4350
Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University, Bangkok, Thailand 10200, Tel. (662) 221-5874 Fax. (662) 225-4350